แนวข้อสอบ กพ 61 (บทเรียนออนไลน์)

เรื่องทั่วไปในการเตรียมสอบ ก.พ.61


ข้อสอบ กพ ออก 85 ข้อ


85 ข้อออกวิชาอะไรบ้าง


6 เรื่องที่ไม่ออกข้อสอบ ก.พ. มานานแล้ว

อนุกรม


อนุกรม 5 ข้อมีอะไรบ้าง


อนุกรม ตอน 4


อนุกรม ตอน 8


อนุกรม ตอน 1


อนุกรม ตอน 5


อนุกรม ตอน 2


อนุกรม ตอน 6


อนุกรม ตอน 3


อนุกรม ตอน 7

คณิตศาสตร์


คณิตศาสตร์ ตอน 1


คณิตศาสตร์ ตอน 5


คณิตศาสตร์ ตอน 2


คณิตศาสตร์ ตอน 6


คณิตศาสตร์ ตอน 3

คณิตศาสตร์ กพ
คณิตศาสตร์ ตอน 7


คณิตศาสตร์ ตอน 4


คณิตศาสตร์ ตอน 8

โอเปอร์เรต


โอเปอร์เรต ตอน 1


โอเปอร์เรต ตอน 5


โอเปอร์เรต ตอน 2


โอเปอร์เรต ตอน 6


โอเปอร์เรต ตอน 3


โอเปอร์เรต ตอน 7


โอเปอร์เรต ตอน 4


โอเปอร์เรต ตอน 8

สดมภ์


สดมภ์ ตอน 1


สดมภ์ ตอน 5


สดมภ์ ตอน 2


สดมภ์ ตอน 6


สดมภ์ ตอน 3

สดมภ์ ตอน 4

อุปมา อุปไมย


อุปมา อุปไมย ตอน 1

อุปมา อุปไมย ตอน 5


อุปมา อุปไมย ตอน 9


อุปมา อุปไมย ตอน 2


อุปมา อุปไมย ตอน 6


อุปมา อุปไมย ตอน 3


อุปมา อุปไมย ตอน 7


อุปมา อุปไมย ตอน 4


อุปมา อุปไมย ตอน 8

ตาราง


ตาราง ตอน 1


ตาราง ตอน 2


ตาราง ตอน 3

เงื่อนไขสัญลักษณ์


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 1


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 5


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 2


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 6


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 3


เงื่อนไขสัญลักษณ์ ตอน 4

เงื่อนไขทางภาษา (บทความ)


เงื่อนไขทางภาษา 1


เงื่อนไขทางภาษา 2


เงื่อนไขทางภาษา 3


เงื่อนไขทางภาษา 4

ตรรกศาสตร์


ตรรกศาสตร์ ตอน 1


ตรรกศาสตร์ ตอน 5


ตรรกศาสตร์ ตอน 2


ตรรกศาสตร์ ตอน 6


ตรรกศาสตร์ ตอน 3


ตรรกศาสตร์ ตอน 4

การเรียงประโยค


การเรียงประโยค ตอน 1


การเรียงประโยค ตอน 5

การเรียงประโยค ตอน 2


การเรียงประโยค ตอน 6


การเรียงประโยค ตอน 3


การเรียงประโยค ตอน 4

การแต่งประโยคในภาษาไทย


การแต่งประโยคในภาษาไทย ตอน 1


การแต่งประโยคในภาษาไทย ตอน 2


การแต่งประโยคในภาษาไทย ตอน 3

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด