Home (หน้าแรก)

อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา
เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบภาค ก. ในปี 2563

Timeline การสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

อดีต – ปี 2556
สอบวิชาความสามารถทั่วไป และ วิชาภาษาไทย

ปี 2557 – เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษ
สอบวิชาความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ (ถ้าสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่านสอบซ่อมได้)

ปี 2562 – ยกเลิกสอบซ่อมภาษาอังกฤษ
สอบวิชาความสามารถทั่วไป, วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ (ตกภาษาอังกฤษสอบซ่อมไม่ได้)

ปี 2563 – หลักเกณฑ์ใหม่เพิ่ม วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
สอบ 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1. วิชาความสามารถทั่วไป 2.วิชาภาษาไทย 3. วิชาภาษาอังกฤษ 4.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี