Box set พิชิตข้อสอบ ก.พ. 67 ครบชุด

เหมาะสำหรับผู้มีเวลาในการเตรียมตัวน้อย ไม่มีพื้นฐานบางรายวิชา ต้องการพิชิตภาค ก. ให้ผ่านในครั้งเดียว

ติวเจาะข้อสอบย้อนหลังที่เคยออก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ถอดรหัสวิชากฎหมายด้วย Mind Map เหมาะสำหรับผู้อ่านกฎหมายแล้วจับประเด็นไม่ได้ ไม่เห็นจุดสำคัญของเนื้อหา

Box set ครบชุดทั้งหมด 4 รายการ ตามหลักเกณฑ์การสอบ ก.พ. แบบใหม่ ประกอบด้วย

 1. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
 2. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ
 3. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. กฎหมาย (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)
 4. ฟรีชุดข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ

สะดวก

เปิดด้วย คอมพิวเตอร์, Notebook, Smart TV ที่มีช่องเสียบ หรือรองรับการเปิดจาก USB

ปลอดภัย

คอมพิวเตอร์, Notebook, Smart TV ของท่านปลอดภัย Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) สั่งซื้อจากร้านค้าชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสแกนไวรัสทั้งก่อนและหลังบรรจุด้วย Bitdefender ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก

1. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)

ติวเจาะข้อสอบย้อนหลังที่เคยออก พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย) และเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เนื้อหาตรงตามหลักสูตร สรุปสั้นตรงประเด็นที่ออกสอบ เห็นภาพ ฟัง และคิดตามได้เหมือนไปนั่งเรียนเอง

ตัวอย่างวิดีโอติว

วิดีโอติวความคมชัดสูง HD (1920 x 1080)

ที่ เนื้อหา
1. อนุกรม
2. อุปมาอุปไมย
3. คณิตศาสตร์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล(ตาราง)
5. การสรุปความจากสัญลักษณ์
6. การสรุปความจากภาษา
7. การเรียงประโยค
8. บทความสั้น

2. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ

ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก.” เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เตรียมสอบภาค ก. ทุกระดับ ท่านผู้รับชมจะได้พบกับชุดติวเพื่อเปลี่ยนแนวคิด สอนหลักการให้ท่านเพื่อไปพิชิตข้อสอบภาษาอังกฤษ ภาค ก. พร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่การสอบผ่าน ในปีนี้ไปด้วยกัน

ตัวอย่างวิดีโอติว

วิดีโอติวความคมชัดสูง HD (1920 x 1080)

ที่ เนื้อหา
แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
1. Conversation (ประโยคสนทนา)
2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
3. Structure (โครงสร้างประโยค)
4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)
แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
1. Conversation (ประโยคสนทนา)
2. Vocabulary and Expressions (คำศัพท์และสำนวน)
3. Structure (โครงสร้างประโยค)
4. Reading Comprehension (อ่านและทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง)
เกร็ดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ
Tense ในภาษาอังกฤษ
ตารางแสดงโครงสร้าง Tense ทั้ง 12

3. ชุดติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. กฎหมาย (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

กฎหมายใครว่ายาก! เห็นโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมดด้วย Mind Map เมื่อชุดความคิดไม่เป็นระบบ เราจะจำเนื้อหาที่ต้องไปสอบไม่ได้ ปลดล็อคความคิด พิชิตข้อสอบ ก.พ. วิชากฎหมายด้วย Mind Map เหมาะสำหรับผู้อ่านกฎหมายแล้วจับประเด็นไม่ได้ ไม่เห็นจุดสำคัญของเนื้อหา เห็นภาพแบบตรงไปตรงมา ติวแบบไม่กั๊กให้นำไปปรับใช้กับข้อสอบจริง แนวคิดที่จะทำให้สอบผ่าน ฟังครั้งเดียวเข้าใจ

ตัวอย่างวิดีโอติว

วิดีโอติวความคมชัดสูง HD (1920 x 1080)

ที่ เนื้อหา
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. ฟรีชุดข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ

ลดความกังวลว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ชุดตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ควรได้ลองทำก่อนไปสอบ

ทำไม? ชุดติวสอบภาค ก. ของ ว.วิชาการ จึงแตกต่างจากการติวทั่วไป

1. สร้างงานเฉพาะ
เพราะว่า… ติวเตอร์ที่ไปดูข้อสอบจริงจากสนามสอบ กลั่นจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบควรได้รู้ ก่อนไปสอบ อยู่ในชุดติวนี้แล้ว ชุดติวและหนังสือไม่มีจำหน่ายทั่วไป เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ต้องสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บนี้เท่านั้น

2. แต่งโดย ติวเตอร์ certified 3 ใบ
ติวเตอร์เป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ เข้าห้องสอบจริง เห็นข้อสอบจริง

 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวช. (ระดับ 1)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ปวส. (ระดับ 2)
 • สอบผ่านภาค ก. ระดับ ป.ตรี (ระดับ 3)

ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

 • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
 • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 • ปลัดอำเภอ
ติวเตอร์สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.

Feedback : รีวิวผู้สอบผ่าน

รายละเอียดที่จะได้รับ

ที่ รายการ
1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน บรรจุวิดีโอติววิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 9 ชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษจำนวน 90 นาที และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี จำนวน 12 ชั่วโมง (แฟลชไดร์อาจไม่ตรงกับรูปภาพขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละล็อต
2. ชุดคู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิดีโอติว 9 ชั่วโมง ประกอบหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 51 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี
3. ชุดคู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ วิดีโอติว 90 นาที ประกอบหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 32 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี
4. ชุดคู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย วิดีโอติว 12 ชั่วโมง ประกอบหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 83 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี
5. ชุดข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ ขนาด A4 พิมพ์ขาว-ดำ ประกอบด้วยข้อสอบ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 50 ข้อ, วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อ และ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 25 ข้อ

คุณก็สอบผ่านได้

การเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. หรือการพาตัวเองไปอยู่ใน 2% ของผู้สอบผ่านแต่ละปีไม่ใช่เรื่องยาก วิธีคิด หลักการทั้งหมดอยู่ใน Box set วิดีโอติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. นี้แล้ว คนอื่นทำได้คุณก็ทำได้ คนอื่นสอบผ่านได้ คุณก็สอบผ่านได้!

สั่งซื้อชุดติว

Box set วิดีโอติวแนวคิดพิชิตข้อสอบภาค ก. ครบชุด ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

  ชื่อ-สกุล*

  เบอร์โทรศัพท์*

  อีเมล์*