ข้อสอบ ก.พ. วิชาคณิตศาสตร์ ออกอะไรบ้าง? พร้อมเทคนิคการแทนค่า แม้จำสูตรไม่ได้ก็ทำข้อสอบได้

การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ เป็นการวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ซึ่งในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. นั้น มักออกข้อสอบ โจทย์ปัญหา และคณิตศาสตร์เหตุผล

โจทย์ปัญหา คือ การวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทั่วไปอย่างง่าย ไม่ต้องใช้ศาสตร์ชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ เน้นที่การฝึกคิดรวบยอดหรือแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยการตีความหมายของโจทย์ให้เป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (บวก ลบ คูณ หาร) จากนั้นก็คำนวณเพื่อหาคำตอบ หรือการหาคำตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ถามเป็นเรื่องราวของคน สัตว์ สิ่งของ สถานการณ์ แล้วหาคำตอบ เช่น ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุปัจจุบันของดำ และอีก 5 ปีดำจะมีอายุเท่าใด

คณิตศาสตร์เหตุผล คือ การวัดความเข้าใจทางคณิตศาสตร์โดยไม่ได้มุ่งเน้นการคำนวณตัวเลข แต่จะเน้นที่วิธีการหรือหลักการแปลความ การตีความ การเปรียบเทียบ การขยายความ การคิดรวบยอด ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น (A+5) จะเป็นลบในกรณีใด

1.คณิตศาตร์ในการสอบภาค ก. ออกอะไรบ้าง

ถ้าเราลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าคณิตฯ จะนำอะไรมาออกข้อสอบ เราคงคิดว่ามันกว้างมาก เพราะว่าเราเรียนคณิตฯ มาตั้งแต่ ป.1 จึงถึงระดับมัธยม เนื้อหาวิชาก็มากพอแล้ว ปัญหาตรงนี้ ว.วิชาการ มีคำตอบมาให้ครับ โดยการดูสถิติย้อนหลังการออกข้อสอบ ก.พ. พอสรุปได้ว่าวิชาที่ออก ได้แก่

1. ร้อยละ จำนวนเงิน2. ความเร็ว ระยะทาง เวลา
3. บัญญัติไตรยางศ์หรืออัตราส่วน4. คณิตศาสตร์เหตุผลหรือการแทนค่าอย่างง่าย
5. หลักคณิตศาสตร์6. คณิตอย่างง่าย เช่น นับสัตว์,เลขจำนวนมาก-น้อย ฯลฯ

เวลาฝึกทำข้อสอบทำเฉพาะ 6 หัวข้อนี้ก็พอ

2.ถ้าจำสูตรไม่ได้ให้ใช้หลักการ “แทนค่า” เพราะในชอยส์มีข้อถูกอยู่แล้ว

ในการทำข้อสอบบางข้อเราจำสูตรไม่ได้หรือหาคำตอบแนวตรงตามหลักคณิตศาสตร์ไม่ได้ ตามหลักคณิตศาสตร์จะถามข้อที่ถูกอยู่แล้ว ซึ่งข้อที่ถูกจะอยู่ในคำตอบที่เป็นตัวเลือก ให้นำตัวเลือกมา “แทนค่า” เพื่อโยงกลับมาหาโจทย์จะทำให้การหาคำตอบง่ายขึ้น

1.โจทย์ปัญหา เชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหานั้นให้นำคำตอบ (1-4) มาแทนค่า เพราะในคำตอบทั้ง 4 ตัวเลือกจะมีข้อที่ถูกต้องอยู่แล้วจะทำให้เราทำข้อสอบได้รวดเร็วและถูกต้อง

คำถาม : ขาวมีอายุ 10 ปี อีก 5 ปีเขาจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุปัจจุบันของดำ และอีก 5 ปีดำจะมีอายุเท่าใด

  1. 10 ปี
  2. 15 ปี
  3. 17 ปี
  4. 20 ปี

แทนค่าให้ปีนี้ดำเท่ากับ 5 ปี, ขาวโจทย์ให้มาอยู่แล้วเท่ากับ 10 ปี และอีก 5 ปีจะมีอายุเป็น 3 เท่าของดำคือ 15 ปี (15 เป็นสามเท่าของ 5) ปัจจุบันดำมีอายุเท่ากับ 5 ปี และอีก 5 ปีดำจะมีอายุเท่าใด ก็ 5+5 = 10 (ตอบข้อ 1.)


การแทนค่าจะทำให้เราได้คำตอบเร็วและถูกต้อง ถ้าเราแทนค่าไม่ถูกก็จะไม่เข้าเงื่อนไขให้เราตัดคำตอบข้อนั้นออกเลย

2.คณิตศาสตร์เหตุผล เชาวน์ปัญญาในการแก้ปัญหาต้องมีความเข้าใจด้านภาษาและมีความสามารถด้านการใช้เหตุผล

คำถาม : ( A + 5 ) จะมีค่าเป็นลบในกรณีใด

  1. เมื่อ A น้อยกว่า – 5
  2. เมื่อ A มากกว่า – 5
  3. เมื่อ A น้อยกว่า 5
  4. เมื่อ A น้อยกว่า 1

แทนค่า ถ้าให้ A มีค่าเท่ากับ -6 จะได้ (-6 + 5) = -1 (ตอบข้อ 1.)