การอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ

การอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ เป็นการอ่านเนื้อหาจากบทความแล้วนำมาตอบคำถาม ซึ่งคำถามก็มีหลายแบบ เช่น ข้อใดคือสาระสำคัญของบทความ, บทความนี้กล่าวถึงเรื่องใด, จงตั้งชื่อเรื่องของบทความนี้, จากบทความข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง, จากบทความข้อใดคือความคิดเห็นของผู้เขียน, ข้อใดคือจุดประสงค์ของบทความ ทั้งหมดที่เป็นตัวอย่างคำถามที่เป็นข้อสอบจริง เมื่อบทความเดียวแต่มีคำถามที่หลากหลายเรามีความจำเป็นที่จะต้องรู้หลักการตอบของบทความ เพราะหลายคนเมื่ออ่านแล้ว หรือเคยสอบ กพ. แล้วเดินออกจากห้องสอบไปมักจะพูดกันว่า “ข้อสอบวิเคราะห์ๆ” แท้จริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะการทำข้อสอบได้ดีนั้นต้องรู้หลักการตอบ แน่นอนมันเป็น “สูตร” ให้เราจำไปใช้นั้นก็คือหลักการตอบคำถาม

          ปล. การอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ หมายเหตุให้เข้าใจแบบบ้านๆ ก็ได้ คือเนื่องจากขนาดของบทความไม่ขนาดไม่เท่ากัน จึงเป็นที่นิยมและเรียกกันติดปากว่า “บทความสั้น” หรือ “บทความยาว”

การอ่านและการทำความเข้าใจบทความ หรือข้อความ การสรุปความ การตีความ

ตัวอย่างการทำข้อสอบและการหาคำตอบ

คณะการมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง ไม่ใช่สถาบันหรือหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรากฎหมาย ทั้งนี้เพราะคณะการมการกฤษฎีกามีหน้าที่ตีความกฎหมาย ส่วนศาลปกครองเป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ตัดสินกรณีพิพาทระหว่างประชาชนกับข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกัน


          สาระสำคัญของบทความข้างต้นคือข้อใด
          ก. ความสำคัญของคณะการมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง
          ข. ความแตกต่างของคณะการมการกฤษฎีกากับศาลปกครอง
          ค. หน้าที่ของคณะการมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง
          ง. การตรากฎหมายของคณะการมการกฤษฎีกาและศาลปกครอง


          ตอบ ข. (สาระสำคัญ ให้หา ประธาน + สรุป)
                    ประธาน คือ คณะการมการกฤษฎีกา และศาลปกครอง
                    สรุป คือ ความแตกต่างเพราะมีคำว่า “ส่วน” ส่วนศาลปกครองเป็นศาลที่ตั้งขึ้นเพื่อ…