ข้อสอบการเรียงประโยคมีกี่ประเภท พร้อมเจาะรูปแบบที่ออกข้อสอบ ก.พ.

1. ประเภทข้อสอบการเรียงประโยคในการสอบเข้ารับราชการ

1. แบบถาม ข้อความใดเป็นลำดับที่ …

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการเรียงประโยค ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

ถามได้ 4 ลำดับ

2. แบบถาม การเรียงประโยคในข้อใดถูกต้อง

ติวภาค ก. วิชาการเรียงประโยค

มีตัวเลือกมาให้ เราสามารถเลือกตอบได้เลย

2. รูปแบบที่ออกข้อสอบ ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. นำรูปแบบที่ 1. แบบถาม ข้อความใดเป็นลำดับที่ … มาออกข้อสอบ ภาค ก. ทุกระดับ ดังนั้นการเตรียมตัวควรดู ชุดติว/อ่านหนังสือ เฉพาะรูปแบบนี้เท่านั้น

ข้อสอบ ก.พ. วิชาการเรียงประโยค ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3

3. หลักการทำข้อสอบการเรียงประโยค

การเรียงคำหรือประโยคพอที่จะแยกประเภทของการเรียงได้ 3 ประเภท ได้แก่

3.1 เรียงแบบ ประธาน + กริยา + กรรม (ถ้ามี)

 • เป็นการเรียงข้อความตามหลักทั่วไปของการเขียนบทความ เช่น นายแดงกำลังเดินทางไปสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปที่ ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

3.2 เรียงแบบ ทั่วไป + เจาะจง

 • ข้อความประเภทนี้มักถูกตัดออกมาจากกลางบทความแล้วนำมาเป็นข้อสอบ โดยข้อความส่วนแรกจะกล่าวถึงเรื่องทั่วๆ ไป แล้วเจาะจงตอนท้ายของประโยค เช่น ส่วนแรกกล่าวถึงผลไม้ ซึ่งกว้างมากไม่รู้ว่าเป็นผลไม้ชนิดใด ส่วนตอนท้ายของข้อความจะเจาะจงว่าเป็นผลไม้ชนิดใด เช่น เงาะ กล้วย หรือข้อความที่กล่าวถึงข้าราชการ ข้าราชการในประเทศไทยก็ไม่หลายตำแหน่งมาก และตอนท้ายของบทความก็เจาะจงประเภทของข้าราชการว่าเป็น ตำรวจ ทหาร เป็นต้น

3.3 เรียงแบบ ย่อย + รวม

 • ข้อความส่วนแรกจะกล่าวถึงเรื่องย่อยๆ ของข้อความก่อน เช่น กล่าวถึงอิฐ หิน ปูน ทราย และตอนท้ายก็จะกล่าวถึงทั้งหมดว่านำมาผสมกันเพื่อเป็นคอนกรีต หรือส่วนของธาตุหรืออะตอมต่างๆ เมื่อนำมารวมกันแล้วจะเป็นสารชนิดใด

4. ขั้นตอนการเรียงข้อความ

 • ขั้นตอนที่ 1 ให้หาคำขึ้นต้นประโยค หรือประธาน
 • ขั้นตอนที่ 2 ให้หาคำลงท้ายประโยค
 • ขั้นต้อนที่ 3 ให้หาข้อความในลำดับที่ 2 และ 3 หรือคำที่อยู่กลางประโยค โดยมากมักเป็นคำสันธาน

4.1 ขั้นตอนที่ 1 ให้หาคำขึ้นต้นประโยค หรือประธาน

การหาข้อความในลำดับที่ 1 (ถ้ามีในบทความ)

 • คำนามแท้ + เป็น, นับเป็น, ถือเป็น, หมายถึง, คือ
 • การ + คำนาม, การ + คำวิเศษณ์, ความ
 • ด้วย + หน่วยงาน
 • เวลา + คำนาม
 • นามเฉพาะที่อยู่ในเครื่องหมาย “……………………”
 • แม้แต่ + คำนาม, แม้ว่า + คำนาม
 • นามเฉพาะ + กริยา
 • ตามที่ + ให้
 • ใน + คำนาม, เมื่อ + คำนาม
 • เพื่อ (บางครั้งขึ้นต้นประโยคได้)

4.2 ขั้นตอนที่ 2 ให้หาคำลงท้ายประโยค

การหาข้อความในลำดับที่ 4 (ถ้ามีในบทความ)

 • ………..เป็นต้น
 • ………..ทั้งหมด, ……………..ทั้งสิ้น, รวมทั้ง………….
 • ………..อีกด้วย, …………..ด้วย, อีกทั้งเป็น…………..
 • ………..ต่อไป
 • ตลอดจน…………
 • ได้แก่, เช่น

4.3 ขั้นต้อนที่ 3 ให้หาข้อความในลำดับที่ 2 และ 3 หรือคำที่อยู่กลางประโยค โดยมากมักเป็นคำสันธาน

ข้อความในลำดับที่ 2 และ 3 จะเป็นคำที่อยู่กลางข้อความส่วนมากจะเป็นคำสันธาน หรือไม่ก็เป็นข้อความที่คล้อยตามหรือขัดแย้งกับข้อความอยู่ก่อนหน้า

คำสันธาน คือคำเชื่อมระหว่างคำ กลุ่มคำ หรือประโยค เช่น

 • คล้อยตามกัน ได้แก่คำว่า กับ และ , ทั้ง…และ , ทั้ง…ก็ , ครั้น…ก็ , ครั้น…จึง , พอ…ก็ ตัวอย่างเช่น พออ่านหนังสือเสร็จก็เข้านอน หรือ พ่อและแม่ทำงานเพื่อลูก
 • ขัดแย้งกัน ได้แก่คำว่า แต่ , แต่ว่า , ถึง…ก็ , กว่า…ก็ ตัวอย่างเช่น กว่าตำรวจจะมาคนร้ายก็หนีไปแล้ว หรือ เขาอยากมีเงินแต่ไม่ทำงาน
 • เป็นเหตุเป็นผลกัน ได้แก่คำว่า จึง , เพราะ…จึง , เพราะฉะนั้น…จึง ตัวอย่างเช่น เขาวิ่งเร็วจึงหกล้ม หรือ ฉันกลัวรถติดเพราะฉะนั้นฉันจึงออกจากบ้านแต่เช้า
 • ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่คำว่า หรือ หรือไม่ก็ , ไม่เช่นนั้น , มิฉะนั้น ตัวอย่างเช่น เธอต้องทำงานมิฉะนั้นเธอจะถูกไล่ออก