คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเล่มนี้ แต่งจากผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป หรือ ภาค ก. ที่สอบผ่านทั้ง 3 ระดับ คือระดับ 1 (ปวช.) ระดับ 2 (ปวส.) และระดับ 3 (ปริญญาตรี) คงเป็นหนังสือเล่มแรกและเล่มเดียวก็ได้ที่เขียนจากประสบการณ์จริงของผู้เคยผ่านสนามสอบ เพราะหนังสือภาคความรู้ความสามารถโดยทั่วไปมักจะเขียนจากนักวิชาการ ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเข้าสอบโดยตรง

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

ท่านผู้ที่เตรียมสอบ ก.พ. จะได้เรียนเฉพาะสิ่งที่สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบเท่านั้นจากสถิติ 5 ปี (2557-2561) ใน 13 รายวิชา ดังนี้

1. อนุกรม
2. คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3. โอเปอร์เรต (Operate)
4. สดมภ์
5. อุปมา อุปไมย
6. ตาราง
7. เงื่อนไขสัญลักษณ์
8. เงื่อนไขทางภาษา
9. ตรรกศาสตร์
10. การเรียงประโยค
11. การแต่งประโยคในภาษาไทย
12. บทความสั้น
13. ภาษาอังกฤษ
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562

รีวิวผู้สอบผ่าน

HTML tutorial
HTML tutorial
HTML tutorial

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2562 ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 241 หน้า เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ

Copyright © 2017. All rights reserved.
WordPress Image Lightbox