หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้ง ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2564