สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2565

  • ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil)
  • เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ (15 ศูนย์สอบ)
  • ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
  • ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. (ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วัน) ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th (การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ)