แนวข้อสอบ กพ : พรฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 1 (Test & PDF)

1. ข้อใดคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

          1. ก่อนเริ่มดำเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้า

          2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น*

          3. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

          4. กำหนดเป้าหมาย แผนการทำงาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ

2. ข้อใดเป็น การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

          1. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้*

          2. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

          3. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

          4. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์

3. ข้อใดไม่ใช่ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

          1. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด

          2. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

          3. การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น*

          4. ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น

4. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องดำเนินการ ยกเว้นข้อใด

          1. กำหนดเป้าหมาย

          2. แผนการทำงาน

          3. จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ*

          4. ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ

5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่่ต้องคำนึงถึง ในการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่

          1. ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน

          2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน*

          3. กำลังเงินงบประมาณของประเทศ

          4. ยุทธศาสตร์ชาติ

6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

          1. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

          2. ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ

          3. คุณภาพการให้บริการ

          4. การจัดทำแผนงานตามกฎหมาย*

7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          1. กระทรวง

          2. ทบวง

          3. กรม

          4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*

8. ที่มาของ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาจากมาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

          1. มาตรา 3/1*

          2. มาตรา 3/2

          3. มาตรา 3/3

          4. มาตรา 3/4

9. ใครต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

          1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          3. สำนักงบประมาณ

          4. คณะรัฐมนตรี*

10. หน่วยงานใดมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนนิติบัญญัติ

          1. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงบประมาณ

          3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา*

          4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต้องเสนอผู้ใดให้ความเห็นชอบ

          1. คณะรัฐมนตรี*

          2. นายกรัฐมนตรี

          3. รัฐมนตรี

          4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

12. แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผ่น……ปี และแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผน…..ปี

          1. 1 ปี, 2 ปี

          2. 1 ปี, 4 ปี

          3. 4 ปี, 4 ปี

          4. 4 ปี, 5 ปี*

13. ใครมีหน้าที่กำหนดให้จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ

          1. กรมบัญชีกลาง*

          2. สำนักงบประมาณ

          3. ก.พ.ร.

          4. สำนักนายกรัฐมนตรี

14. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะแล้วรายงานให้ส่วนราชการใดทราบ

          1. ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และ คณะรัฐมนตรี

          2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก.พ.ร. และกรมบัญชีกลาง

          3. กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ และ ก.พ.ร.*

          4. สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สำนักเลขาธิการ

15. หน่วยงานใดต้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่

          1. สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร

          2. สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ*

          3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง

          4. ก.พ.ร. และสำนักงบประมาณ

16. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

          1. 7 วัน

          2. 15 วัน*

          3. 30 วัน

          4. 45 วัน

17. หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้

          1. ก.พ.ร*

          2. สำนักนายกรัฐมนตรี

          3. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          สำนักงบประมาณ

18. ตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา ได้บอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

          1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

          2. การอำนวยความสะดวก

          3. การตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7

          4. ทั้ง 3 ข้อ*

19. หน่วยงานใดเป็นผู้ดำหนดให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางใสการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน

          1. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          2. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

          4. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)*

20. ใครเป็นผู้รักษาการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่

          1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / 10 ตุลาคม 2546

          2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / 16 กันยายน 2546

          3. นายกรัฐมนตรี / 10 ตุลาคม 2546*

          4. นายกรัฐมนตรี / 16 กันยายน 2546

ชุดติว/หนังสือ ดีๆ เรียบเรียงโดยติวเตอร์ ผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ

ผมมีความลับจะบอกครับ…

1. บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

เราเรียนจนถึง ป.ตรี, ป.โท แล้วหวังว่า ข้อสอบจะออกตามวิชาต่างๆ ที่เราเรียนมานั้นไม่ถูกทั้งหมด บางคนประมาทไม่อ่านหนังสือไปสอบเลย พอเปิดข้อสอบออกมา เหวอเลย! เพราะข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบประยุกต์ บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนไปสอบ

2. ข้อสอบใหม่แต่หลักการทำยังเหมือนเดิม

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่หลักการทำข้อสอบยังเหมือนเดิม นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับข้อสอบโอกาสที่เราจะสอบผ่านก็มีมาก!