แนวข้อสอบ กพ : พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 3 (Test & PDF)

1. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง

          1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

          2. ปลัดกระทรวง*

          3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

          4. อธิบดี

2. ถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ แล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

          1. ปลัดกระทรวง*

          2. อธิบดี

          3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

          4. รองปลัดกระทรวง

3. ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

          1. อธิบดี

          2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

          3. รองปลัดกระทรวง

          4. ปลัดกระทรวง*

4. ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

          1. พระราชบัญญัติ

          2. พระราชกฤษฎีกา

          3. กฎกระทรวง*

          4. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

5. ถ้าภายในกระทรวงมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ต้องดำรงไม่ต่ำกว่าข้อใด

          1. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า อธิบดี*

          2. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รัฐมนตรี

          3. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ปลัดกระทรวง

          4. ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า เลขานุการกรม

6. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน

          1. หนึ่งคน

          2. สองคน*

          3. สามคน

          4. สี่คน

7. กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ ใครมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

          1. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

          2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะรัฐมนตรี

          3. คณะรัฐมนตรี และ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

          4. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ*

8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี

          1. เลขาธิการรัฐมนตรี

          2. ปลัดกระทรวง

          3. เลขานุการรัฐมนตรี*

          4. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด

9. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

          1. ราชการของคณะรัฐมนตรี

          2. ราชการการเมือง*

          3. ราชการการของรัฐสภา

          4. ราชการในพระองค์

10. สำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อผู้ใด

          1. นายกรัฐมนตรี

          2. ปลัดกระทรวง

          3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

          4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง*

11. หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง

          1. สำนักงานปลัดกระทรวง*

          2. สำนักงานรัฐมนตรี

          3. กรม

          4. สำนักงานรัฐมนตรี

12. ถ้าอำนาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

          1. สำนักงานปลัดกระทรวง*

          2. สำนักงานรัฐมนตรี

          3. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม

          4. สำนักนายกรัฐมนตรี

13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

          1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

          2. รัฐมนตรีว่าการทบวง*

          3. ปลัดทบวง

          4. ปลัดกระทรวง

14. ข้อใดคือการจัดระเบียบราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

          1. สำนักงานรัฐมนตรี

          2. สำนักงานปลัดทบวง

          3. กรม

          4. ถูกทุกข้อ*

15. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

          1. รัฐมนตรีว่าการทบวง

          2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

          3. ปลัดทบวง*

          4. ปลัดกระทรวง

16. หน่วยงานใดในทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

          1. สำนักงานปลัดทบวง

          2. กรม

          3. สำนักงานเลขานุการกรม

          4. สำนักงานรัฐมนตรี*

17. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรีที่สังกัดทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

          1. ปลัดทบวง

          2. เลขาธิการรัฐมนตรี

          3. เลขานุการรัฐมนตรี*

          4. รัฐมนตรีว่าการทบวง

18. ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในกรม

          1. สำนักงานเลขานุการกรม

          2. กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง

          3. กอง และ สำนักงาน

          4. สำนักงานเลขานุการกรม และ กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง*

19. กรมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด

          1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม*

          2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกระทรวง

          3. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

          4. พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

20. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม

          1. อธิบดี*

          2. ปลัดกระทรวง

          3. เลขานุการกรม

          4. ผู้อำนวยการกอง

ชุดติว/หนังสือ ดีๆ เรียบเรียงโดยติวเตอร์ ผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ

ผมมีความลับจะบอกครับ…

1. บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

เราเรียนจนถึง ป.ตรี, ป.โท แล้วหวังว่า ข้อสอบจะออกตามวิชาต่างๆ ที่เราเรียนมานั้นไม่ถูกทั้งหมด บางคนประมาทไม่อ่านหนังสือไปสอบเลย พอเปิดข้อสอบออกมา เหวอเลย! เพราะข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบประยุกต์ บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนไปสอบ

2. ข้อสอบใหม่แต่หลักการทำยังเหมือนเดิม

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่หลักการทำข้อสอบยังเหมือนเดิม นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับข้อสอบโอกาสที่เราจะสอบผ่านก็มีมาก!