แนวข้อสอบ กพ : พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ชุดที่ 2 (Test & PDF)

1. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

          1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          2. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี*

          3. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง

          4. ไม่มีข้อถูก

2. ผู้ใดไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

          1. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง*

          2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          3. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          4. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

3. ในสำนักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเราสามารถไปดูได้ในกฎหมายฉบับใด

          1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี

          2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

          3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

          4. พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545*

4. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

          1. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          3. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี*

          4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

          1. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไป

          2. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์*

          3. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ

          4. อำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการการเมือง

6. ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

          1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          3. ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          4. ถูกทุกข้อ*

7. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*

          2. นายกรัฐมนตรี

          3. รองนายกรัฐมนตรี

          4. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

8. ใครมีมีหน้าที่ รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี

          1. นายกรัฐมนตรี

          2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*

          3. รองนายกรัฐมนตรี

          4. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

9. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี

          1. สำนักนายกรัฐมนตรี

          2. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

          3. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี*

          4. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง

          1. สำนักงานปลัดกระทรวง

          2. กรม

          3. สำนักงานรัฐมนตรี

          4. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี*

11. ส่วนราชการใดมิได้มีฐานะเป็นกรม

          1. สำนักงานรัฐมนตรี*

          2. สำนักงานปลัดกระทรวง

          3. กรม

          4. ถูกทุกข้อ

12. กระทรวงใดมีความจำเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อทำหน้าที่จัดทำนโยบายและแผน สามารถขออนุมัติใครเพื่อตั้งสำนักนโยบายและแผน

          1. นายกรัฐมนตรี

          2. คณะรัฐมนตรี*

          3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          4. ปลัดกระทรวง

13. ในกระทรวงจะตรากฎหมายระดับใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดี

          1. พระราชบัญญัติ

          2. พระราชกฤษฎีกา*

          3. พระราชกำหนด

          4. กฎกระทรวง

14. การแต่งตั้งอธิบดี ใครเป็นผู้นำเสนอ

          1. อธิบดีต้องนำเสนอตนเอง

          2. สำนักงานเลขานุการกรม

          3. ปลัดกระทรวง

          4. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด*

15. การแต่งตั้งอธิบดี ใครเป็นผู้อนุมัติ

          1. คณะรัฐมนตรี*

          2. ปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด

          3. สำนักงานเลขานุการกรม

          4. นายกรัฐมนตรี

16. กระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดี ก่อน ครม. เห็นชอบใครต้องส่งร่างไปให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ

          1. นายกรัฐมนตรี*

          2. ปลัดกระทรวง

          3. อธิบดี

          4. สำนักงานปลัดกระทรวง

17. กระทรวงมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายฉบับใด

          1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

          2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

          3. พรบ. ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

          4. พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545*

18. ผู้ใดไม่ได้มีหน้าที่วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

          1. ปลัดกระทรวง

          2. นายกรัฐมนตรี*

          3. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ

          4. หัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป

19. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง

          1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          2. ปลัดกระทรวง

          3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง*

          4. นายกรัฐมนตรี

20. ในกระทรวงผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ

          1. ปลัดกระทรวง

          2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง*

          3. ข้าราชการในกระทรวงทุกคน

          4. อธิบดี

ชุดติว/หนังสือ ดีๆ เรียบเรียงโดยติวเตอร์ ผู้สอบผ่านภาค ก. ทั้ง 3 ระดับ

ผมมีความลับจะบอกครับ…

1. บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

เราเรียนจนถึง ป.ตรี, ป.โท แล้วหวังว่า ข้อสอบจะออกตามวิชาต่างๆ ที่เราเรียนมานั้นไม่ถูกทั้งหมด บางคนประมาทไม่อ่านหนังสือไปสอบเลย พอเปิดข้อสอบออกมา เหวอเลย! เพราะข้อสอบ ก.พ. เป็นข้อสอบประยุกต์ บางวิชาไม่มีสอนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เราต้องรู้สิ่งนี้ก่อนไปสอบ

2. ข้อสอบใหม่แต่หลักการทำยังเหมือนเดิม

สำนักงาน ก.พ. ออกข้อสอบใหม่ทุกปี แต่หลักการทำข้อสอบยังเหมือนเดิม นั้นหมายความว่า ถ้าเรารู้วิธีจัดการกับข้อสอบโอกาสที่เราจะสอบผ่านก็มีมาก!