รีวิวผู้สอบผ่าน ปี 62

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ก. ประจำปี 2562 วันที่ 11 กันยายน 2562

ผู้สอบที่แจ้งว่าเป็นผู้สอบผ่านหลังประกาศผลสอบมีจำนวนมาก นำมาลงเพียงบางส่วน.

หนังสือหมด เริ่มจำหน่ายอีกครั้งภายใน เดือน มกราคม พ.ศ. 2564