รีวิวผู้สอบผ่าน ปี 61

สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบภาค ก. ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561

ผู้สอบที่แจ้งว่าเป็นผู้สอบผ่านหลังประกาศผลสอบมีจำนวนมาก นำมาลงเพียงบางส่วน.