สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2563

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยผู้สมัครเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1. วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th

2. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ

 • 2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2.3 ปริญญาตรี
 • 2.4 ปริญญาโท

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • (ก) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 • (ข) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ
 • (ค) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุแทนการสอบภาษาอังกฤษได้ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ

ลำดับที่ การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
1 TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 60
2 TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 495
3 IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.5
4 CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 60
5 TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 500

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
 4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 • หลักเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ผู้สอบต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • ระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

5. ศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

เนื่องจากการสอบ ก.พ. ในปี 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ศูนย์สอบจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • 1. แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) สอบวันที่ 28 มิถุนายน 2563 จำนวน 15 ศูนย์สอบ จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ
รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
01 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80,000
02 นครปฐม 25,000
03 ปทุมธานี 30,000
04 พระนครศรีอยุธยา 25,000
05 ราชบุรี 25,000
06 ฉะเชิงเทรา 20,000
07 ชลบุรี 32,000
08 เชียงใหม่ 35,000
09 พิษณุโลก 35,000
10 นครราชสีมา 29,000
11 อุดรธานี 30,000
12 อุบลราชธานี 32,000
13 ขอนแก่น 32,000
14 สุราษฏร์ธานี 30,000
15 สงขลา 40,000
 • 2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) รอบที่ 1 ปริญญาโท 27 มีนาคม 2563, รอบที่ 2 – 5 ปริญญาตรี 28-31 มีนาคม 2563 จำนวน 9 ศูนย์สอบ จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ
ลำดับที่ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ/รอบ
01 สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  115
02 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 550
03 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 1,030
04 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 800
05 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 650
06 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 320
07 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 359
08 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1,000
09 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 480

6. จำนวนผู้สอบผ่าน

 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) ทั้งสิ้น………..13,604……..ราย
 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทั้งสิ้น………..707……..ราย

7. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด