Login

ต้องการดาวน์โหลด ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับเตรียมสอบ ก.พ. โปรดใส่รหัสผ่านดังนี้
Username : 12345
Password : 12345

Copyright © 2017. All rights reserved. ***หมายเหตุ : กรุณาอ่านทำความเข้าใจรายละเอียดชุดติวและสิ่งที่ท่านจะได้รับก่อนทำการสั่งซื้อ หากโอนเงินแล้วถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและยอมรับในสิ่งที่จะได้รับแล้ว ขออนุญาตไม่อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมจากชุดติวเพราะไม่ใช่การติวสดหรือการติวกลุ่ม ซื้อแล้วไม่รับคืนทุกกรณี เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านกำหนด