fbpx
แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2

แนวข้อสอบ กพ : หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปี

Correct! Wrong!

มาตรา 9 ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความ 1 ปี (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)

กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายใด

Correct! Wrong!

มาตรา 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ .. ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)

เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะทำในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุความกี่ปี

Correct! Wrong!

มาตรา 10 ... สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่... ให้มีกำหนดอายุความ 2 ปี (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)

ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกี่วัน

Correct! Wrong!

มาตรา 11 ... หน่วยงานของรัฐก็ให้มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายใน 90 วัน มาตรา 14 เมื่อได้มีการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นแล้ว สิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามมาตรา 11 ให้ถือว่าเป็นสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)

ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

Correct! Wrong!

มาตรา 15 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539)

นาย ก. เป็นปลัดอำเภอมีหน้าที่รับคำขอและสอบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับการขออนุญาตให้และมีอาวุธปืน แล้วทำความเห็นเสนอต่อนายอำเภอ ได้เอาเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ที่ไว้ตามหน้าที่ไว้เป็นของตนเอง นาย ก. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย

นาย ต. เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งแกล้งกล่าวหาต่อนาย ก. ว่ากระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ในขณะที่ผู้เสียหายกำลังเลื่อยไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส.3 ของตนเอง ซึ่งถือว่ามีสิทธิกระทำได้โดยชอบ โดยนาย ต. บอกว่าถ้าไม่อยากให้ถูกจับให้เอาเลื่อยยนต์มาใหตน เป็นความผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น

นาย ฉ. เจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดอาญา ได้พบเห็น ส. กับพวกเล่นการพนันชนไก่อันเป็นความผิดอาญา นาย ฉ. มีหน้าที่ต้องทำการจับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับไม่ทำการจับกุมและเรียกรับเงินจำนวน 1,500 บาท จาก ส. เพื่อจะไม่จับกุมตามหน้าที่ การกระทำของ นาย ฉ. เป็นความผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

นาย ป. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้สอบเลื่อนชั้นสายบริหารเป็นปลัดเทศบาล แต่งยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เรียกรับเงินจาก น. โดยพูดว่าเมื่อตนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาลแล้ว ตนจะช่วยเหลือในการจดทะเบียนพาณิชย์ น. จึงได้มอบเงินให้ ป. ไป และต่อมา ป. ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาล และได้ทำตามที่พูด เป็นความผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งนั้น

นาย พ. เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อมาใช้สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น แฟ้ม กระดาษ แต่นาย พ. ได้ไปตกลงกับผู้ขายให้บวกราคาเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเป็นส่วนของ พ. ในการซื้อแต่ละครั้ง นาย พ. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น

นาย ร. เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อมาใช้สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น แฟ้ม กระดาษ และเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การศึกษา ได้ทำการซื้อ แฟ้ม กระดาษ เครื่องใช้สำนักงานจากร้านของตน นาย ร. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น

นาย ท. เป็นทหาร มีหน้าที่เก็บรักษา และเบิกกระสุนปืน ต่อมานาย ด. ได้ขอเบิกกระสุนจำนวน 5 กล่อง แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันจึงให้กระสุน 6 กล่อง แต่ลงรายละเอียดการเบิกว่า 5 กล่อง นาย ท. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 153 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น

นาย ส. เจ้าพนักงานที่ดิน มีหน้าที่ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมซื้อขายที่ดินจากผู้ขายเกินกว่าจำนวนที่กำหมายกำหนด และเอาเงินส่วนเกินเป็นของตนเอง อยากทราบว่า นาย ส. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น

นาย ก. เจ้าพนักงานสรรพากร มีหน้าที่เรียกเก็บภาษี ได้กำหนดราคาทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย เป็นความผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 155 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่กำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย

นาย จ. เป็นพนักงานเทศบาล มีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีและอากร รู้ว่านาย ง. ยังไม่ได้เสียวภาษีโรงเรือนต่อเจ้าหน้าที่ จึงเรียกค่าตอบแทนจากนาย ง. เพื่อที่จะไม่ทำการเก็บภาษี นาย จ. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 156 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนำ หรือกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพื่อให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไขบัญชี หรือซ่อนเร้น หรือทำหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย

นาย ม. เป็นเจ้าพนักงานเทศบาลมีหน้าที่เก็บเงินของเทศบาลในใบเสร็จค่าไฟฟ้า ได้ขโมยใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเก็บเงินค่าไฟฟ้าเป็นเป็นประโยชน์ส่วนตน นาย ม. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

นาย ส. เป็นเสมียนศาล ได้รับคำสั่งให้ไปเผาทำลายสำนวน ระหว่างเผาสำนวน นาย ส. ได้เอาแสตมป์เก่าที่ใช้แล้ว ฉีกออกจากสำนวนไปเป็นจำนวนมาก แต่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร นาย ส. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 158 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น

นาย พ. เป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายดูแลข้อสอบเพื่อสอบเข้ารับราชการ ซึ่งเก็บไว้ในตู้และลงชื่อประทับตรา และลงชื่อกำกับไว้ที่ประตูตู้ด้วย เพื่อมิให้เปิดออกก่อนวันสอบ นาย ก. เป็นเพื่อนรักของ พ. อยากให้ลูกตัวเองสอบได้ จึงไปขอร้องให้นาย พ. เปิดประตูเพื่อให้ลูกตัวเองได้ดูข้อสอบก่อนวันสอบ ถามว่านาย พ. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 159 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยถอน ทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น

นาย ด. เป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัด ได้ประทับตราค่าภาคหลวงอันเป็นดวงตราของทางราชการ ต่อไม้ของกลางที่ไม่ได้รับอนุญาต นาย ด. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 160 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของผู้อื่น กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น

นาย อ. เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลเอกสาร ทำคำสั่งจังหวัดโดยใช้ชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งลงนามในคำสั่งอื่นมาติดท้ายคำสั่งที่ทำขึ้น แล้วทำการโรเนียวออกเพื่อแสดงให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริง นาย อ. ผิดฐานใด

Correct! Wrong!

ปอ. มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้

หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ชุด 2
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีกำหนดอายุความกี่ปี
 • 2. กรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายใด
 • 3. เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะทำในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่กำหนดอายุความกี่ปี
 • 4. ในกรณีที่ผู้เสียหายเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดแก่ตนก็ได้ โดยให้ฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในกี่วัน
 • 5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • 6. นาย ก. เป็นปลัดอำเภอมีหน้าที่รับคำขอและสอบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับการขออนุญาตให้และมีอาวุธปืน แล้วทำความเห็นเสนอต่อนายอำเภอ ได้เอาเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท ที่ไว้ตามหน้าที่ไว้เป็นของตนเอง นาย ก. ผิดฐานใด
 • 7. นาย ต. เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งแกล้งกล่าวหาต่อนาย ก. ว่ากระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ในขณะที่ผู้เสียหายกำลังเลื่อยไม้ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินที่มี น.ส.3 ของตนเอง ซึ่งถือว่ามีสิทธิกระทำได้โดยชอบ โดยนาย ต. บอกว่าถ้าไม่อยากให้ถูกจับให้เอาเลื่อยยนต์มาใหตน เป็นความผิดฐานใด
 • 8. นาย ฉ. เจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดอาญา ได้พบเห็น ส. กับพวกเล่นการพนันชนไก่อันเป็นความผิดอาญา นาย ฉ. มีหน้าที่ต้องทำการจับกุมผู้กระทำความผิด แต่กลับไม่ทำการจับกุมและเรียกรับเงินจำนวน 1,500 บาท จาก ส. เพื่อจะไม่จับกุมตามหน้าที่ การกระทำของ นาย ฉ. เป็นความผิดฐานใด
 • 9. นาย ป. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้สอบเลื่อนชั้นสายบริหารเป็นปลัดเทศบาล แต่งยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง ได้เรียกรับเงินจาก น. โดยพูดว่าเมื่อตนได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาลแล้ว ตนจะช่วยเหลือในการจดทะเบียนพาณิชย์ น. จึงได้มอบเงินให้ ป. ไป และต่อมา ป. ได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดเทศบาล และได้ทำตามที่พูด เป็นความผิดฐานใด
 • 10. นาย พ. เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อมาใช้สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น แฟ้ม กระดาษ แต่นาย พ. ได้ไปตกลงกับผู้ขายให้บวกราคาเพิ่มอีก 10 เปอร์เซ็นต์ สำหรับเป็นส่วนของ พ. ในการซื้อแต่ละครั้ง นาย พ. ผิดฐานใด
 • 11. นาย ร. เป็นเจ้าพนักงานพัสดุ มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อมาใช้สำหรับหน่วยงานราชการ เช่น แฟ้ม กระดาษ และเป็นเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การศึกษา ได้ทำการซื้อ แฟ้ม กระดาษ เครื่องใช้สำนักงานจากร้านของตน นาย ร. ผิดฐานใด
 • 12. นาย ท. เป็นทหาร มีหน้าที่เก็บรักษา และเบิกกระสุนปืน ต่อมานาย ด. ได้ขอเบิกกระสุนจำนวน 5 กล่อง แต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันจึงให้กระสุน 6 กล่อง แต่ลงรายละเอียดการเบิกว่า 5 กล่อง นาย ท. ผิดฐานใด
 • 13. นาย ส. เจ้าพนักงานที่ดิน มีหน้าที่ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ได้ทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับนิติกรรมซื้อขายที่ดินจากผู้ขายเกินกว่าจำนวนที่กำหมายกำหนด และเอาเงินส่วนเกินเป็นของตนเอง อยากทราบว่า นาย ส. ผิดฐานใด
 • 14. นาย ก. เจ้าพนักงานสรรพากร มีหน้าที่เรียกเก็บภาษี ได้กำหนดราคาทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย เป็นความผิดฐานใด
 • 15. นาย จ. เป็นพนักงานเทศบาล มีหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับการเสียภาษีและอากร รู้ว่านาย ง. ยังไม่ได้เสียวภาษีโรงเรือนต่อเจ้าหน้าที่ จึงเรียกค่าตอบแทนจากนาย ง. เพื่อที่จะไม่ทำการเก็บภาษี นาย จ. ผิดฐานใด
 • 16. นาย ม. เป็นเจ้าพนักงานเทศบาลมีหน้าที่เก็บเงินของเทศบาลในใบเสร็จค่าไฟฟ้า ได้ขโมยใบเสร็จรับเงินเพื่อนำไปเก็บเงินค่าไฟฟ้าเป็นเป็นประโยชน์ส่วนตน นาย ม. ผิดฐานใด
 • 17. นาย ส. เป็นเสมียนศาล ได้รับคำสั่งให้ไปเผาทำลายสำนวน ระหว่างเผาสำนวน นาย ส. ได้เอาแสตมป์เก่าที่ใช้แล้ว ฉีกออกจากสำนวนไปเป็นจำนวนมาก แต่ไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไร นาย ส. ผิดฐานใด
 • 18. นาย พ. เป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายดูแลข้อสอบเพื่อสอบเข้ารับราชการ ซึ่งเก็บไว้ในตู้และลงชื่อประทับตรา และลงชื่อกำกับไว้ที่ประตูตู้ด้วย เพื่อมิให้เปิดออกก่อนวันสอบ นาย ก. เป็นเพื่อนรักของ พ. อยากให้ลูกตัวเองสอบได้ จึงไปขอร้องให้นาย พ. เปิดประตูเพื่อให้ลูกตัวเองได้ดูข้อสอบก่อนวันสอบ ถามว่านาย พ. ผิดฐานใด
 • 19. นาย ด. เป็นผู้ช่วยป่าไม้จังหวัด ได้ประทับตราค่าภาคหลวงอันเป็นดวงตราของทางราชการ ต่อไม้ของกลางที่ไม่ได้รับอนุญาต นาย ด. ผิดฐานใด
 • 20. นาย อ. เป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลเอกสาร ทำคำสั่งจังหวัดโดยใช้ชื่อของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งลงนามในคำสั่งอื่นมาติดท้ายคำสั่งที่ทำขึ้น แล้วทำการโรเนียวออกเพื่อแสดงให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นคำสั่งที่แท้จริง นาย อ. ผิดฐานใด
Submit

PDF File


ตัวอย่างการติว ก.พ.

วิชา หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น

เลือกในแบบที่คุณชอบ

ชุดติว & หนังสือ และ e-books

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง
Scroll to Top