fbpx

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2563

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยผู้สมัครเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1. วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th

2. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ

 • 2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2.3 ปริญญาตรี
 • 2.4 ปริญญาโท

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

 • 1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ด้านการคิดคำนวณ
โดยทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ

ด้านเหตุผล
โดยทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ

 • 2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ความเข้าใจภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย

การใช้ภาษา
โดยทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

 • 3. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุแทนการสอบภาษาอังกฤษได้ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ

ลำดับที่ การทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า (คะแนน)
1 TOEFL (คะแนนเต็ม 120) 60
2 TOEIC (คะแนนเต็ม 990) 495
3 IELTS (คะแนนเต็ม 9) 4.5
4 CU TEP (คะแนนเต็ม 120) 60
5 TU GET (คะแนนเต็ม 1,000) 500

4. เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 • หลักเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ผู้สอบต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • ระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

5. ศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

เนื่องจากการสอบ ก.พ. ในปี 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ศูนย์สอบจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • 1. แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) สอบวันที่ 28 มิถุนายน 2563 จำนวน 15 ศูนย์สอบ จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ
รหัสศูนย์สอบ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ
01 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80,000
02 นครปฐม 25,000
03 ปทุมธานี 30,000
04 พระนครศรีอยุธยา 25,000
05 ราชบุรี 25,000
06 ฉะเชิงเทรา 20,000
07 ชลบุรี 32,000
08 เชียงใหม่ 35,000
09 พิษณุโลก 35,000
10 นครราชสีมา 29,000
11 อุดรธานี 30,000
12 อุบลราชธานี 32,000
13 ขอนแก่น 32,000
14 สุราษฏร์ธานี 30,000
15 สงขลา 40,000
 • 2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) รอบที่ 1 ปริญญาโท 27 มีนาคม 2563, รอบที่ 2 – 5 ปริญญาตรี 28-31 มีนาคม 2563 จำนวน 9 ศูนย์สอบ จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ
ลำดับที่ รายชื่อศูนย์สอบ จำนวนที่นั่งสอบ/รอบ
01 สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี  115
02 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 550
03 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 1,030
04 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ 800
05 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 650
06 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 320
07 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 359
08 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 1,000
09 มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 480

6. จำนวนผู้สอบผ่าน

 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) ทั้งสิ้น………..(รอผลสอบ)……..ราย
 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทั้งสิ้น………..(รอผลสอบ)……..ราย

7. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563