fbpx
แนวข้อสอบ กพ พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ชุด 1

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

ข้อใดถือเป็น องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

Correct! Wrong!

มาตรา 3 "องค์กรกลางบริหารงานบุคคล" หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามข้อใดที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

Correct! Wrong!

มาตรา 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ

ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

Correct! Wrong!

มาตรา 3 หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่

Correct! Wrong!

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 เมษายน 2562 / จึงบังคับใช้ 17 เมษายน 2562)

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Correct! Wrong!

มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อใดไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม

Correct! Wrong!

มาตรา 3 "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ

หมวด 1 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือเรื่องอะไร

Correct! Wrong!

หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ

Correct! Wrong!

มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรฐานทางจริยธรรม มีทั้งหมดกี่ข้อ

Correct! Wrong!

มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม ... ซึ่งจะต้องประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ข้อใดถือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม

Correct! Wrong!

มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม ... ซึ่งจะต้องประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

ข้อใดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม

Correct! Wrong!

มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม ... ซึ่งจะต้องประกอบด้วย (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

องค์กรใดมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการการเมือง ให้องค์กรใดจัดทำ

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม (1) คณะรัฐมนตรี สำหรับข้าราชการการเมือง

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้องค์กรใดจัดทำ

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม (2) สภากลาโหม สำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรใดจัดทำ

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม (3) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้องค์กรใดจัดทำ

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม (4) คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน สำหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย

หลักเกณฑ์กลางในการการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐใครเป็นผู้กำหนด

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ... การจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ม.จ. กำหนด

เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ให้องค์กรใดนำมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดของตนเอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของศาลหรือองค์กรอัยการ องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานธุรการของรัฐสภาและองค์กรอิสระ ให้นำมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบด้วย

หมวด 2 ในพระราชบัญญัตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

Correct! Wrong!

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 ม.1-7 ชุด 1
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ข้อใดถือเป็น องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
 • 2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามข้อใดที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
 • 3. ข้อใดเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
 • 4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่
 • 5. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • 6. ข้อใดไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
 • 7. หมวด 1 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คือเรื่องอะไร
 • 8. มาตรฐานทางจริยธรรม คือ
 • 9. มาตรฐานทางจริยธรรม มีทั้งหมดกี่ข้อ
 • 10. ข้อใดถือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
 • 11. ข้อใดเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
 • 12. องค์กรใดมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 • 13. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการการเมือง ให้องค์กรใดจัดทำ
 • 14. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหม ให้องค์กรใดจัดทำ
 • 15. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้องค์กรใดจัดทำ
 • 16. ในกรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบจัดทำประมวลจริยธรรม ถ้าเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้องค์กรใดจัดทำ
 • 17. ในกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทใด ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย
 • 18. หลักเกณฑ์กลางในการการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐใครเป็นผู้กำหนด
 • 19. เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมในภาครัฐมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน ให้องค์กรใดนำมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตรา 5 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดของตนเอง
 • 20. หมวด 2 ในพระราชบัญญัตินี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
Submit

PDF File


ตัวอย่างการติว

วิชาเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น


เลือกในแบบที่คุณชอบ

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง
Scroll to Top