fbpx

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 3 – test, PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง

ถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ แล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง

ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ... ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้

ถ้าภายในกระทรวงมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ต้องดำรงไม่ต่ำกว่าข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ... ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีคนหนึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจนั้น

กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ... กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเป็นสองคนก็ได้

กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ ใครมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

Correct! Wrong!

มาตรา 21 ... กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี

Correct! Wrong!

มาตรา 22 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 22 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อผู้ใด

Correct! Wrong!

มาตรา 22 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง

Correct! Wrong!

มาตรา 23 สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ถ้าอำนาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด

Correct! Wrong!

มาตรา 23 สำนักงานปลัดกระทรวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

Correct! Wrong!

มาตรา 27 ... ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ข้อใดคือการจัดระเบียบราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

Correct! Wrong!

มาตรา 25 ... ให้จัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้ (1) สำนักงานรัฐมนตรี (2) สำนักงานปลัดทบวง (3) กรม

ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

Correct! Wrong!

มาตรา 28 ... ให้มีปลัดทบวงคนหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง

หน่วยงานใดในทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

Correct! Wrong!

มาตรา 29 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรีที่สังกัดทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)

Correct! Wrong!

มาตรา 29 สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในกรม

Correct! Wrong!

มาตรา 31 กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อาจแบ่งส่วนราชการดังนี้ (1) สำนักงานเลขานุการกรม (2) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง

กรมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด

Correct! Wrong!

มาตรา 32 กรมมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรมนั้น

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม

Correct! Wrong!

มาตรา 32 ...ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ<

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ม.21-32
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง
 • 2. ถ้าในกระทรวงรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ แล้วใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 • 3. ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดเป็นเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
 • 4. ภายในกระทรวงจะออกกฎหมายระดับใดกำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 ส่วนราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้
 • 5. ถ้าภายในกระทรวงมีการจัดตั้งกลุ่มภารกิจ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ต้องดำรงไม่ต่ำกว่าข้อใด
 • 6. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นได้กี่คน
 • 7. กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจำต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กำหนดไว้ ใครมีอำนาจร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
 • 8. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรี
 • 9. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ตามข้อใด
 • 10. สำนักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อผู้ใด
 • 11. หน่วยงานใดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
 • 12. ถ้าอำนาจหน้าที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
 • 13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
 • 14. ข้อใดคือการจัดระเบียบราชการในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
 • 15. ใครมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
 • 16. หน่วยงานใดในทบวงมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
 • 17. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรีที่สังกัดทบวง (*ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีทบวงแต่มีในกฎหมาย)
 • 18. ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในกรม
 • 19. กรมมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด
 • 20. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม
Submit

PDF File


ตัวอย่างติว พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) สอบ ก.พ. 63 ทุกคนต้องสอบ

วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น

เลือกในแบบที่คุณชอบ

ชุดติว & หนังสือ และ e-books

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง