fbpx

แนวข้อสอบ กพ : พรฎ.วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ...........

Correct! Wrong!

มาตรา 6 การจัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐให้หน่วยงานใด เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ

Correct! Wrong!

มาตรา 49 เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย ... ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ส่วนราชการนั้น

ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ

Correct! Wrong!

มาตรา 48 ในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ... ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ

ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่คณะผู้ประเมินอิสระต้องคำนึงถึงในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

Correct! Wrong!

มาตรา 45 ... ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ

ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในกี่วัน

Correct! Wrong!

มาตรา 42 ...ในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายใน 15 วัน

เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากส่วนราชการด้วยกันเอง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

Correct! Wrong!

มาตรา 38 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้นให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายใน 15 วัน

ถ้าส่วนราชการใดมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ หน่วยงานใดจะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้

Correct! Wrong!

มาตรา 37 ... ก.พ.ร. จะกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้

ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับคำเสนอแนะ ให้เสนอเรื่องต่อ..............เพื่อพิจารณาวินิจฉัย

Correct! Wrong!

มาตรา 36 ... ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอและไม่เห็นชอบด้วยกับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการ และมีเหตุผลจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ จะจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันขึ้นอีกต้องได้รับความเห็นชอบจาก

Correct! Wrong!

มาตรา 34 ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ... เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งกำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด

Correct! Wrong!

มาตรา 33 ... กำหนดเวลาการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็น ตามที่ ก.พ.ร. กำหนด

ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่

Correct! Wrong!

มาตรา 22 ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดให้มีการประเมิน ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ

Correct! Wrong!

มาตรา 16 ...เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ตามวรรคสองแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุสำเร็จ

เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุป..............และให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ

Correct! Wrong!

มาตรา 19 เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่

เมื่อมีกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก.........

Correct! Wrong!

มาตรา 18 เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใด ...จะกระทำ ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อ...........

Correct! Wrong!

มาตรา 16 ...เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการ จัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีต้องเสนอต่อ............เพื่อให้ความเห็นชอบ

Correct! Wrong!

มาตรา 16 ... ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ... เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องกับ.........

Correct! Wrong!

มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ... ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา

เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้มีผลผูกผันฯ ยกเว้นข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 13 ... เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้วให้ผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีและส่วนราชการ / มาตรา 4 "ส่วนราชการ" หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน

Correct! Wrong!

มาตรา 13 ...เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมกันจัดทำ แผนการบริหารราชการแผ่นดินเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาภายใน 90 วัน

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานใดจะกำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

Correct! Wrong!

มาตรา 8 ... ก.พ.ร. จะกำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรานี้ด้วยก็ได้

พรฎ. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุด 2
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อ...........
 • 2. เมื่อส่วนราชการใดได้ดำเนินงานไปตามเป้าหมาย โดยไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐให้หน่วยงานใด เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ
 • 3. ในกรณีที่ส่วนราชการได้ดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ
 • 4. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่คณะผู้ประเมินอิสระต้องคำนึงถึงในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
 • 5. ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียน และในกรณีที่เห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้าใจผิด ให้ชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในกี่วัน
 • 6. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากส่วนราชการด้วยกันเอง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน
 • 7. ถ้าส่วนราชการใดมิได้กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ หน่วยงานใดจะกำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
 • 8. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่ากฎหมาย ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับคำเสนอแนะ ให้เสนอเรื่องต่อ..............เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
 • 9. ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการ และมีเหตุผลจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ จะจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันขึ้นอีกต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • 10. ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่ ซึ่งกำหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดกำหนด
 • 11. ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานใดจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
 • 12. เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จ
 • 13. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุป..............และให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ
 • 14. เมื่อมีกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก.........
 • 15. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำรายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการประจำปีเสนอต่อ...........
 • 16. แผนปฏิบัติราชการประจำปีต้องเสนอต่อ............เพื่อให้ความเห็นชอบ
 • 17. แผนปฏิบัติราชการจะต้องสอดคล้องกับ.........
 • 18. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้มีผลผูกผันฯ ยกเว้นข้อใด
 • 19. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน
 • 20. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงานใดจะกำหนดแนวทางการดำเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
Submit

PDF File


ตัวอย่างการติว “แนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ.”

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)


วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น

เลือกในแบบที่คุณชอบ

ชุดติว & หนังสือ และ e-books

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง