fbpx

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย กพ 490.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 490.- จัดส่งฟรี ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ ก.พ. กำหนดให้สอบในปี 63 เป็นปีแรก

เล่มนี้เป็นการรวบรวม “วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี” ที่ต้องสอบในปี 63 เป็นปีแรก แนวข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวน 600 ข้อ


ข้อมูลที่น่าสนใจ
– เนื้อหาตามหลักสูตร วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
– แนวข้อสอบพร้อมเฉลย จำนวน 600 ข้อ
– ด้านขวาของเนื้อหาจะมีตัวเลขกำกับอยู่ ซึ่งตรงกับเลขข้อของแนวข้อสอบ
– เป็นกฎหมายฉบับเต็ม พร้อมเน้นข้อความสำคัญ
– หนังลือเล่มเหมาะมือขนาด B5 สามารถพกติดตัวนำไปอ่านได้ง่าย
– สามารถเลือกอ่านเฉพาะเนื้อหาที่สนใจได้
– สำหรับท่านที่รักการอ่าน


สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
หนังสือเหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 เพราะวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี หรือ กฎหมาย เป็นเนื้อหาที่ทุกระดับต้องสอบ
หนังสือไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ทำให้หนังสือของเราต่างจากหนังสือสอบ กพ ทั่วไป


แนวข้อสอบ 600 ข้อ ปิดจุดที่จะออกข้อสอบ!
ข้อสอบ 600 ข้อ กับเนื้อหา 5 วิชา สำหรับท่านที่ไม่ชอบอ่านเนื้อหา เรียกได้ว่าถ้าจำข้อสอบได้หมดสอบผ่านแน่นอน! เรากล้าการันตีว่ามากที่สุดกว่าเล่มที่วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ไม่มีเล่มไหนที่ข้อสอบจะครอบคลุมขนาดนี้ เพราะเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปิดจุดที่ข้อสอบจะถาม


ตัวอย่างเนื้อหา และสารบัญ


 1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ
 3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 4. หน้าพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  ประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
  แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา หมวด 2 ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 6. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

รีวิวผู้สอบผ่าน

ผู้สอบผ่านภาค ก. สำนักงาน ก.พ.

รายละเอียดที่จะได้รับ

คู่มือเตรียมสอบกฎหมาย ก.พ. 2563 ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย) จำนวน 318 หน้า เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ใช้สีแท้โดนน้ำเช็ดออกได้สีไม่เลอะ