fbpx

แนวคิดพิชิตกฎหมาย กพ 1,290.- จัดส่งฟรี แถมฟรีข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ

ชุดติวแนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 1,290.- เมื่อชุดความคิดไม่เป็นระบบ เราก็จะจำเนื้อหาที่ต้องไปสอบไม่ได้ ปลดล็อคความคิด พิชิตข้อสอบ ก.พ. วิชากฎหมายด้วย Mind Map

เหมาะสำหรับผู้อ่านกฎหมายแล้วจับประเด็นไม่ได้ ไม่เห็นจุดสำคัญของเนื้อหา ออกแบบสำหรับท่านที่ไม่ชอบอ่านโดยเฉพาะ ในชุดประกอบด้วย
1. ติวกฎหมาย 5 หัวข้อ อัพเดทล่าสุด จำนวน 2 แผ่น 14 ชั่วโมงเต็ม เห็นภาพแบบตรงไปตรงมา ติวแบบไม่กั๊กให้นำไปปรับใช้กับข้อสอบจริง แนวคิดที่จะทำให้สอบผ่าน ฟังครั้งเดียวเข้าใจ
2. หนังสือ แนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 2563


กฎหมายใครว่ายาก! เห็นโครงสร้างเนื้อหาทั้งหมดด้วย Mind Map

Mind map เป็นการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด!

ติวสอบกฎหมาย ก.พ. โดยใช้ Mind Map
ติวสอบกฎหมาย ก.พ. โดยใช้ Mind Map

ตัวอย่างวิดีโอการติว


ข้อมูลที่น่าสนใจ
– กฎหมายที่ติวอัพเดทล่าสุดทุกฉบับ
– เนื้อหาตามหลักสูตร วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
– เห็นภาพรวมเนื้อหาทั้งหมดด้วย Mind Map ชัดเจนในทุกมิติ
– ไม่เก่ง/ไม่ชอบ กฎหมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหา เพราะยกตัวอย่างบ้านๆ ประกอบ
– อ่านกฎหมาแล้วจำไม่ได้ แก้ด้วย Mind map นำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวกับสมอง มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด!

สำหรับผู้สอบระดับ 1.2.3.
เหมาะสำหรับผู้สอบในระดับ 1, 2 และ 3 เพราะวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี หรือ กฎหมาย เป็นเนื้อหาที่ทุกระดับต้องสอบ

ไม่มีจำหน่ายทั่วไป
แนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. ไม่มีจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป ต้องสั่งซื้อออนไลน์เท่านั้น เพราะเราสร้างงานเฉพาะ การติวสอบ ก.พ. ของเรา ต่างจากการติวทั่วไปแน่นอน


ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ

1. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

 • 1. เรื่องทั่วไป
 • 2. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
 • 3. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
 • 4. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 • 5. การปฏิบัติราชการแทน การรักษาราชการแทน
 • 6. การบริหารราชการในต่างประเทศ
 • 7. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 • 1. เรื่องทั่วไป
 • 2. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 3. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 • 4. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • 5. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการ
 • 6. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
 • 7. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • 8. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
 • 9. การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
 • 10. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 • 11. อปท. องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562)
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • 1. เรื่องทั่วไป ความเป็นมา ความเป็นกฎหมายกลาง
 • 2. ขอบเขตการบังคับ และข้อยกเว้น
 • 3. ความหมายและคำนิยาม
 • 4. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 5. องค์ประกอบของคำสั่งทางปกครอง
 • 6. ผู้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดคำสั่งทางปกครอง
 • 7. สิทธิของคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครอง
 • 8. รูปแบบ – ผล – ข้อกำหนด – การแก้ไขความบกพร่องของคำสั่งทางปกครอง
 • 9. การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
 • 10. การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง
 • 11. การขอพิจารณาใหม่
 • 12. การบังคับทางปกครอง

4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 • 1. ละเมิดคืออะไร
 • 2. ละเมิดต่อบุคคลภายนอก
 • 3. ละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

5. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

 • 1. ทำความเข้าใจคำว่า “เจ้าพนักงาน” และ “โดยทุจริต”
 • 2. กระทำโดยทุจริต
 • 3. ไม่ถึงกับกระทำโดยทุจริต

6. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

 • พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 • 1. เรื่องทั่วไป
 • 2. มาตรฐานทางจริยธรรม กับ ประมวลจริยธรรม
 • 3. คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
 • 4. องค์กร
 • 5. อำนาจหน้าที่ ก.ม.จ.
 • 6. การทบทวน

รูปแบบการเรียน

เปิดวิดีโอ เปิดหนังสือ เจาะประเด็นข้อสอบไปพร้อมกับติวเตอร์!

เลือกเป็น Flash Drive หรือ DVD ได้

ส่วนต่างราคา Flash Drive กับ DVD เท่ากับ 190.-

พิเศษ ชุดข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ

หยุดจินตนาการเสียทีว่าข้อสอบจะออกอย่างไร ชุดตัวอย่างข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ พร้อมเฉลย และเฉลยอย่างละเอียด ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ที่ควรได้ลองทำก่อนไปสอบ

ชุดข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง 100 ข้อ (ใช้สอบ ปี 2563)
ชุดข้อสอบ ก.พ. เสมือนจริง 100 ข้อ (ใช้สอบ ปี 2563)

รีวิวผู้สอบผ่าน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดที่จะได้รับ

1.ชุดติวแนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 2563
วิดีโอติวแนวคิดพิชิตกฎหมาย ก.พ. 2563 ติว 14 ชั่วโมง ประกอบหนังสือ 1 เล่ม จำนวน 108 หน้า เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระกาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เพราะออกแบบให้พกพาง่าย)

2.ชุดข้อสอบเสมือนจริง 100 ข้อ
ชุดข้อสอบเสมือนจริง ขนาด A4 พิมพ์ขาว-ดำ ประกอบด้วยข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป 40 ข้อ, วิชาภาษาไทย 20 ข้อ, วิชาภาษาอังกฤษ 25 ข้อ และ วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 15 ข้อ