fbpx
แนวข้อสอบ กพ อนุกรม ชุด 1

แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม ชุด 1

0%

3__6__9__12__5__…

Correct! Wrong!

ตอบ. 8 เป็นการเพิ่มขึ้นแบบคงที่ครั้งละ 3

3__8__11__16__ …

Correct! Wrong!

ตอบ 19 เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 และ 3 สลับกันไปเรื่อยๆ / 3 ไป 8 เพิ่ม 5 / 8 ไป 11 เพิ่ม 3 / 11 ไป 16 เพิ่ม 5 / 16 ไป 19 เพิ่ม 3

18__23__33__53__ …

Correct! Wrong!

ตอบ 93 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 5 - 10 - 20 - 40

99__93__81__57__ …

Correct! Wrong!

ตอบ 9 ลดเท่าตัวจาก 6 - 12 - 24 - 48 // 99 - 6 = 93 / 93 - 12 = 81 / 81 - 24 = 57 / 57 - 48 = 9

4__1__5__6__11__…

Correct! Wrong!

ตอบ 17 เป็นการบวกสะสมแบบ 2 ตัว คือ 4+1 = 5 และ 1+5 = 6 และ 5+6 = 11 และ 6+11 = 17

1__5__10__16__31 …

Correct! Wrong!

ตอบ 57 เป็นการบวกสะสมแบบ 3 ตัว คือ 4+1+5 = 10 และ 1+5+10 = 16 และ บวกไปเรื่อยๆ จนสุดท้าย 10+16+31 = 57 (การบวกสะสมไม่จำเป็นต้องบวกสะสม 3 ตัว หรือ 2 เสมอไปอาจจะบวก สะสม 4 ตัวหรือ 5 ตัวก็ได้)

9__16__25__…

Correct! Wrong!

ตอบ 36 โดย 9 มาจาก 3 ยกกำลัง 2, 16 มาจาก 4 ยกกำลัง 2, 25 มาจาก 5 ยกกำลัง 2 และ 36 มาจาก 6 ยกกำลัง 2 (เพิ่มขึ้นครั้งละ 1)

81__64__49__36__ ...

Correct! Wrong!

ตอบ 25 โดย 81 มาจาก 9 ยกกำลัง 2, 64 มาจาก 8 ยกกำลัง 2, 49 มาจาก 7 ยกกำลัง 2, 36 มาจาก 6 ยกกำลัง 2 และ 25 มาจาก 5 ยกกำลัง 2 (ลดลงครั้งละ 1)

3__1__2__5__8__5__7__1__2__ …

Correct! Wrong!

ตอบ 9 มาจากการจัดกลุ่ม 3 ตัวและเป็นการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า ได้แก่ 3 1 2 / 5 8 5 / 7 1 2 / 9

1__5__7__9__8__9__1__16__1__10__7__25__4__5__9__…

Correct! Wrong!

ตอบ 36 มาจากการแบ่งกลุ่ม 4 ตัวและเป็นการหาความสัมพันธ์ของกลุ่มตัวเลขที่อยู่หลังสุด (และเป็นเลขชุดยกกำลัง) 1 5 7 9 / 8 9 1 16 / 1 10 7 25 / 4 5 9 36


  • 1. 3__6__9__12__5__…
  • 2. 3__8__11__16__ …
  • 3. 18__23__33__53__ …
  • 4. 99__93__81__57__ …
  • 5. 4__1__5__6__11__…
  • 6. 1__5__10__16__31 …
  • 7. 9__16__25__…
  • 8. 81__64__49__36__ ...
  • 9. 3__1__2__5__8__5__7__1__2__ …
  • 10. 1__5__7__9__8__9__1__16__1__10__7__25__4__5__9__…
Submit
Scroll to Top