fbpx
รวมแนวข้อสอบ ก.พ.

รวมแนวข้อสอบ ก.พ.

หลักเกณฑ์ใหม่การสอบ ก.พ. 2563 มีวิชาอะไรบ้าง?

การสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ในปี 2563 นี้ มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

  1. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
  2. วิชาความสามารถทั่วไป
  3. วิชกาภาษาไทย
  4. วิชาภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ที่สอบ ก.พ. ในปีนี้ ว.วิชาการ ได้รวบรวมแนวข้อสอบ เพื่อให้ได้ทดลองทำ (test), พร้อมไฟล์ pdf ให้ดาวน์โหลดข้อสอบพร้อมเฉลยไปอ่านกัน ดังนี้


1. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

1.1 ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

1.2 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1.3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

1.4 หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติราชการ

1.5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

2. วิชาความสามารถทั่วไป ภาษาไทย และอังกฤษ

2.1 อนุกรม

2.2 อุปมาอุปไมย

2.3 การเรียงประโยค

Scroll to Top