fbpx

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 2 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

ใครเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / มาตรา 8 ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / มาตรา 8 ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 10 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 10 ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 11 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (2) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (3) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 11 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (2) ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ (3) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ (4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดย

Correct! Wrong!

มาตรา 12 คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้น

เจ้าหน้าที่ตามข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้

Correct! Wrong!

มาตรา 13 เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (1) เป็นคู่กรณีเอง (2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี (3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ

เมื่อคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งผู้ใดทราบ

Correct! Wrong!

มาตรา 14 เมื่อ... คู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็น ... เจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ต้องมีคะแนนเสียงในการลงมติตามข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 15 ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้

ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคือ

Correct! Wrong!

มาตรา 20 ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง... นายกรัฐมนตรีสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นรัฐมนตรี

ใครที่อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้

Correct! Wrong!

มาตรา 21 บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น

Correct! Wrong!

มาตรา 22 ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น (1) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ (3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคลตามมาตรา ๒๑ โดยผู้แทนหรือตัวแทน แล้วแต่กรณี

การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใด

Correct! Wrong!

มาตรา 23 ...การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของคู่กรณี เว้นแต่คู่กรณีจะได้คัดค้านเสียแต่ในขณะนั้น

ตัวแทนร่วมจะต้องเป็น

Correct! Wrong!

มาตรา 25 ... ตัวแทนร่วม... ต้องเป็นบุคคลธรรมดา

โดยหลักการพิจารณาแล้วเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาใด

Correct! Wrong!

มาตรา 26 เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาไทย ถ้าเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้คู่กรณีจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย

เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอภายในกี่วัน

Correct! Wrong!

มาตรา 27 ... เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง .... และหากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบทันทีหรือภายในไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอ

ถ้ามีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง แล้วคำขอไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร

Correct! Wrong!

มาตรา 27 ... เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง .... หากคำขอไม่ถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวแนะนำให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยรวมถึงการดำเนินการใดบ้าง

Correct! Wrong!

มาตรา 29 เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง (2) รับฟังพยานหลักฐา (3) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ม.7-29
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ใครเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 2. กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 3. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 4. หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 5. หน่วยงานใดรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 6. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 8. คำสั่งทางปกครองจะต้องกระทำโดย
 • 9. เจ้าหน้าที่ตามข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
 • 10. เมื่อคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแจ้งผู้ใดทราบ
 • 11. ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ต้องมีคะแนนเสียงในการลงมติตามข้อใด
 • 12. ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคือ
 • 13. ใครที่อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้
 • 14. ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น
 • 15. การใดที่ทนายความหรือที่ปรึกษาได้ทำลงต่อหน้าคู่กรณีให้ถือว่าเป็นการกระทำของผู้ใด
 • 16. ตัวแทนร่วมจะต้องเป็น
 • 17. โดยหลักการพิจารณาแล้วเอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ให้จัดทำเป็นภาษาใด
 • 18. เมื่อมีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง หากมีเอกสารใดไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอภายในกี่วัน
 • 19. ถ้ามีผู้ยื่นคำขอเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งทางปกครอง แล้วคำขอไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร
 • 20. เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยรวมถึงการดำเนินการใดบ้าง
Submit

PDF File


ตัวอย่างการติว

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น

เลือกในแบบที่คุณชอบ

ชุดติว & หนังสือ และ e-books

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง