fbpx

แนวข้อสอบ กพ : พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี) ชุด 1 – test and .PDF

แบบทำทีละข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

0%

ถ้าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ต่ำกว่า พ.รบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ใช้กฎหมายตามข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด

Correct! Wrong!

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี (2) องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด

Correct! Wrong!

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ ... (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (6) การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเท

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด

Correct! Wrong!

มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ ... (7) การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหารในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ (8) การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา (9) การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา

การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใด ให้ตราเป็นกำหมายใด

Correct! Wrong!

มาตรา 4 ... การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครอง คือ

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้

การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หมายถึง

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ คือ

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "คำสั่งทางปกครอง" หมายความว่า (1) การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

ความหมายของ "พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ" คือข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "กฎ" หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

ข้อใดคือ การพิจารณาทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "การพิจารณาทางปกครอง" หมายความว่า การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม คือ

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "เจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม

ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง เรียกว่า

Correct! Wrong!

มาตรา 5 ... "คู่กรณี" หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

Correct! Wrong!

มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใครที่เป็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยตำแหน่ง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีจำนวนไม่เกินตามข้อใด

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง" ประกอบด้วย... ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คนเป็นกรรมการ

ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ถูกแต่งตั้งจากใคร

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อใดคือด้านความเชียงชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

Correct! Wrong!

มาตรา 7 ... ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ม.1-7
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้น้อยกว่า ร้อยละ 60
ผลการทำแบบทดสอบ คุณทำได้มากกว่า ร้อยละ 60

แบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ถ้าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการที่ต่ำกว่า พ.รบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ใช้กฎหมายตามข้อใด
 • 2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด
 • 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด
 • 4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานหรือองค์กรใด
 • 5. การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใด ให้ตราเป็นกำหมายใด
 • 6. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครอง คือ
 • 7. การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง หมายถึง
 • 8. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ คือ
 • 9. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
 • 10. ข้อใดคือ การพิจารณาทางปกครอง
 • 11. บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไม่ก็ตาม คือ
 • 12. ผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครอง เรียกว่า
 • 13. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • 14. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ได้เป็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 15. ใครที่เป็น คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง โดยตำแหน่ง
 • 16. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีจำนวนไม่เกินตามข้อใด
 • 17. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 18. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ได้ถูกแต่งตั้งจากใคร
 • 19. ข้อใดคือด้านความเชียงชาญของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • 20. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
Submit

PDF File


ตัวอย่างการติว

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี)

วิดีโอฉบับเต็มของวิชานี้อยู่ในชุดติว ก.พ. หรือผู้ที่ลงเรียน คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์ เท่านั้น

เลือกในแบบที่คุณชอบ

ชุดติว & หนังสือ และ e-books

ชุดติว & หนังสือสอบ ก.พ. ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2563

คอร์สติว ก.พ. ออนไลน์

เรียนทุกวิชาได้ตามตารางเวลาของคุณเอง