สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2564

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นครั้งแรกที่ขยายจำนวนที่นั่งสอบไปถึง 800,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2564
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2564

สมัครสอบภาค ก. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2564 ไปแล้ว ก็สามารถสมัครสอบภาค ก. แบบกระดาษ (Paper & Pencil) ประจำปี 2564 ได้

1. วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th

2. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

 • 2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2.3 ปริญญาตรี
 • 2.4 ปริญญาโท

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • (ก) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 • (ข) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ
 • (ค) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุแทนการสอบภาษาอังกฤษได้ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ

ลำดับที่การทดสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า (คะแนน)
1TOEFL (คะแนนเต็ม 120)60
2TOEIC (คะแนนเต็ม 990)495
3IELTS (คะแนนเต็ม 9)4.5
4CU TEP (คะแนนเต็ม 120)60
5TU GET (คะแนนเต็ม 1,000)500

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
 4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 • หลักเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ผู้สอบต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • ระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

5. ศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2564 และ 4 กรกฎาคม 2564 จำนวน 12 ศูนย์สอบ จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ

รหัสศูนย์สอบรายชื่อศูนย์สอบจำนวนที่นั่งสอบ
01กรุงเทพมหานครและปริมณฑล160,000
02ปทุมธานี60,000
03พระนครศรีอยุธยา50,000
04ราชบุรี50,000
05ชลบุรี60,000
06เชียงใหม่64,000
07พิษณุโลก60,000
08นครราชสีมา56,000
09อุบลราชธานี60,000
10ขอนแก่น60,000
11สุราษฏร์ธานี50,000
12สงขลา70,000

6. จำนวนผู้สอบผ่าน

 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) ทั้งสิ้น………..(รอผลสอบ)……..ราย

7. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด