สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบ กพ ประจำปี 2563

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โดยผู้สมัครเลือกได้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

1. วันที่รับสมัคร

 • ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th

2. วุฒิการศึกษาที่รับสมัคร

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ

 • 2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • 2.3 ปริญญาตรี
 • 2.4 ปริญญาโท

3. หลักสูตรการสอบแข่งขัน

หลักสูตรและวิธีการสอบ ภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 • (ก) การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 • (ข) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความหรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ และ
 • (ค) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารทที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

ผู้สอบสามารถยื่นคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุแทนการสอบภาษาอังกฤษได้ และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ

ลำดับที่การทดสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า (คะแนน)
1TOEFL (คะแนนเต็ม 120)60
2TOEIC (คะแนนเต็ม 990)495
3IELTS (คะแนนเต็ม 9)4.5
4CU TEP (คะแนนเต็ม 120)60
5TU GET (คะแนนเต็ม 1,000)500

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าวได้แก่

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่ม
 4. ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
 5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 6. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

4. เกณฑ์ในการสอบผ่าน

 • หลักเกณฑ์การประกาศขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ผู้สอบต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • ระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 และวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

5. ศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ

เนื่องจากการสอบ ก.พ. ในปี 2563 มีทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ศูนย์สอบจึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

 • 1. แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) สอบวันที่ 28 มิถุนายน 2563 จำนวน 15 ศูนย์สอบ จำนวน 500,000 ที่นั่งสอบ
รหัสศูนย์สอบรายชื่อศูนย์สอบจำนวนที่นั่งสอบ
01กรุงเทพมหานครและปริมณฑล80,000
02นครปฐม25,000
03ปทุมธานี30,000
04พระนครศรีอยุธยา25,000
05ราชบุรี25,000
06ฉะเชิงเทรา20,000
07ชลบุรี32,000
08เชียงใหม่35,000
09พิษณุโลก35,000
10นครราชสีมา29,000
11อุดรธานี30,000
12อุบลราชธานี32,000
13ขอนแก่น32,000
14สุราษฏร์ธานี30,000
15สงขลา40,000
 • 2. แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) รอบที่ 1 ปริญญาโท 27 มีนาคม 2563, รอบที่ 2 – 5 ปริญญาตรี 28-31 มีนาคม 2563 จำนวน 9 ศูนย์สอบ จำนวน 26,520 ที่นั่งสอบ
ลำดับที่รายชื่อศูนย์สอบจำนวนที่นั่งสอบ/รอบ
01สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี 115
02มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ550
03มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ1,030
04มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ800
05มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย650
06มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น320
07มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี359
08มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี1,000
09มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา480

6. จำนวนผู้สอบผ่าน

 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) ทั้งสิ้น………..(รอผลสอบ)……..ราย
 • จำนวนผู้สอบผ่าน แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ทั้งสิ้น………..(รอผลสอบ)……..ราย

7. ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด