ทำไมต้องสอบภาค ก.

หลายๆ คนอาจสงสัยว่าทำไมต้องสอบภาค ก. ???
ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2551 ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับผู้ที่จะเป็นหรือเป็นข้าราชการพลเรือนโดยตรง และในกฎหมายฉบับนี้เองได้ทำให้เกิดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ( ตามหนังสือ นร 1004.1/ว 15 ) ที่กำหนดไว้ว่า “ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ ให้มีการสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)” และก่อนหน้านั้นก็มีการสอบเหมือนกันแต่อ้างอิงกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะมีการแก้ไขในปี พ.ศ. 2551 นี้จึงเป็นที่มาของผู้ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน ที่มาจากการสอบแข่งขัน ย้ำนะว่าที่มาจากการสอบแข่งขัน ต้องสอบผ่านทั้ง 3 ภาค

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จึงเป็นด่านแรกของผู้ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือน เพราะถ้าเราสอบไม่ผ่านภาค ก. เราก็ไม่มีสิทธิสอบภาค ข. เพราะหน่วยงานที่เปิดสอบภาค ข. ในปัจจุบัน เวลาประกาศสอบก็มักระบุเลยว่ารับเฉพาะผู้ที่สอบผ่านภาค ก. แล้วเท่านั้น

อ.มณฑล